Privacybeleid

Service Glasherstel OverGelder B.V. alsmede de daaraan gelieerde ondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

De contactgegevens van de onderneming zijn:
Service Glasherstel OverGelder B.V.
Postbus 2155
7420 AD Deventer

De heer R. Ackerstaff is de Functionaris Gegevensbescherming van Service Glasherstel OverGelder. Hij is te bereiken via de mail: r.ackerstaff@sghog.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Service Glasherstel OverGelder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

U vraagt zich misschien af, wat Service Glasherstel OverGelder doet met de persoonlijke informatie die online wordt verzameld. Wij verzamelen persoonlijke informatie alleen wanneer de gebruiker onze gebruiker-specifieke functionaliteiten gebruikt. Wij willen u uiteraard kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren. Of we nu uw naam of uw huisadres vragen, Service Glasherstel OverGelder en door haar gecontracteerde derden die services verlenen aan Service Glasherstel OverGelder, gebruiken uw persoonlijke gegevens en gegevens over het gedrag van de bezoekers van de website om aan uw verzoeken te voldoen en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Zo nu en dan willen wij u misschien informatie sturen over onze aanbiedingen of speciale producten. Maar als u geen informatie van ons wilt ontvangen, is dat ook goed. Wij respecteren uw wensen.

Het verzamelen van persoonlijke informatie gebeurt op de volgende manieren:
Gebruiker-specifieke functionaliteiten: De gebruiker kan op sommige delen van de website de functionaliteit afstemmen op zijn/haar eigen wensen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens.

E-mail: Wanneer u ons een e-mail stuurt, gebruiken wij uw e-mail adres om u een antwoord te sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zo lang de wet verplicht om uw gegevens te bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens   Bewaartermijn
Personalia                  Wettelijke (fiscale) bewaartermijn
NAW-gegevens         Wettelijke (fiscale) bewaartermijn

Cookies: Voor algemene bezoekers van de site gebruiken wij geen ‘cookies’ om persoonlijke informatie op te slaan. Cookies worden alleen gebruikt tijdens gebruikers-sessies en wanneer bezoekers gebruik maken van de gebruiker-specifieke functionaliteiten van de site om hun gegevens tussen site bezoeken op te slaan. Tevens worden cookies gebruikt om veelvuldig inloggen tot een minimum te beperken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Derden: Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij treffen waarborgen om uw gegevens te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Service Glasherstel OverGelder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar r.ackerstaff@sghog.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via r.ackerstaff@sghog.nl. Service Glasherstel OverGelder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoons gegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De beveiliging en privacy van uw persoonlijke gegevens zijn heel belangrijk voor Service Glasherstel OverGelder. Service Glasherstel OverGelder neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij handhaven te allen tijden een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van personeelsgegevens te voorkomen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via de mail: r.ackerstaff@sghog.nl

Wij hopen u dan ook gerust te hebben gesteld. De website van Service Glasherstel OverGelder kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Service Glasherstel OverGelder is niet verantwoordelijk voor de privacyrichtlijnen, de inhoud of de product- of service-aanbiedingen van enige website van derden.

Wijzigingen in het privacy beleid
Naarmate het Internet zich verder ontwikkelt, zullen ook onze richtlijnen met betrekking tot privacy worden aangepast. Wijzigingen in de richtlijnen zullen op deze pagina bekend worden gemaakt, zodra is besloten een bestaande richtlijn te wijzigen. Service Glasherstel OverGelder adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.